Financiële overzichten

Structurele mutaties reserves

Structurele mutaties reserves

Conform de ambtelijke handleiding incidentele baten en lasten van de provincie en het overleg met de toezichthouder hierover zijn alleen de mutaties die afschrijvingslasten dekken structureel.

Structurele mutaties in de reserves x € 1.000

2023

2024

2025

2026

PROGRAMMA 2

onttrekkingen:

Dekking afschrijving rehabilitatie wegen

          15

          16

          24

          24

Dekking Valom uit investeringsreserve

           7

           7

           7

           7

Dekking fietsvoorzieningen en Maatregelen GMP Investeringsplan

0

           9

          71

        108

Dekking vervangen prullenbakken openbare ruimte

          -  

          14

          15

TOTAAL PROGRAMMA 2

          22

          32

        116

        154

PROGRAMMA 5

onttrekkingen:

Dekking afschrijving tijdelijke huisvesting SGS

          79

          79

          79

          79

Dekking afschrijving de Kinkel uit investeringsreserve

          41

          42

          42

          43

TOTAAL PROGRAMMA 5

        120

        121

        122

        122

PROGRAMMA 9

onttrekkingen:

Rente Vitens ten gunste van de exploitatie

        100

        100

        100

        100

Totaal structurele mutaties in de reserves

        242

        253

        337

        377

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2022 16:58:49 met de export van 10/05/2022 12:28:26