Algemeen

Leeswijzer

ALGEMEEN
In dit onderdeel is de aanbiedingsbrief opgenomen. Daarnaast zijn de belangrijkste financiële aspecten voortaan hier terug te vinden. Ook is dit jaar een onderdeel 'Uitwerking Coalitieakkoord' toegevoegd.

PROGRAMMA'S
Per programma benoemen we de inhoudelijke onderwerpen, de doelen die we willen bereiken, de beleidsnota's en de relevante eigen indicatoren. Voor een overzicht van de verplichte indicatoren verwijzen wij u naar de bijlage.

Wat gaan we doen in 2023?
Hier geven we zo concreet mogelijke informatie over de acties die we in 2023 gaan uitvoeren om de doelen te bereiken.

Wat mag het kosten?
Hier geven we aan welk budget er in het betreffende programma omgaat. Bij de vaststelling van de begroting worden de budgetten geautoriseerd op programmaniveau. Met ingang van dit begrotings-jaar is de toerekening van de salariskosten aan de producten sterk vereenvoudigd. Per formatieplaats wordt de jaarlast doorbelast naar maximaal 5 producten met een minimum van 5%. Hierdoor ontstaan verschuivingen tussen de producten en de programma's die op concernniveau echter budgettair neutraal zijn.

Investeringsplan
We besteden verder aandacht aan het Investeringsplan. Alle investeringen die op het investeringsplan staan, zijn al eerder door de raad vastgesteld of zijn al eerder opgenomen in de P&C-documenten .
In het investeringsplan staan de nog niet gevoteerde investeringsbudgetten. De toekomstige lasten hiervan staan in programma 9 bij de reserveringen. De lasten van gevoteerde kredieten zitten in de kapitaallasten van het product. Deze zitten in de tabellen bij 'Wat mag het kosten' in elk programma.

Ontwikkelingen en risico's
In de programma's zijn ook ontwikkelingen geschetst. Voor informatie over risico's verwijzen we naar de paragraaf  Weerstandsvermogen en risicobeheersing .

Verbonden partijen
Vanaf dit jaar integreren wij de bijdrage van de verbonden partijen aan de realisatie van doelen en bijbehorende activiteiten. Dit betekent dat er geen apart kopje meer is.

PARAGRAFEN
De paragrafen zijn programmaoverstijgend. In de paragrafen leggen we de beleidslijnen vast met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Naast de zeven verplichte paragrafen (lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid) heeft de gemeenteraad de paragraaf duurzaamheid toegevoegd.

FINANCIËN
Hierin treft u aanvullende informatie over financiële items aan. Deze hebben soms een verplicht karakter maar zijn vaak ook informatief van aard.  

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2022 16:58:49 met de export van 10/05/2022 12:28:26