Financiële overzichten

Investeringsplan 2023 - 2026

Investeringsplan 2023 - 2026

 

 

 Investeringsplan 2023-2026

Bedrag 

Dekking

Dekking

Dekken

Afsch

Lasten

Lasten

Lasten

Lasten

 Investeringen en prioriteiten

Investering

dmv subs

dmv

middels

Looptijd

Ter-

2023

2024

2025

2026

2023-2026

ov. budg.

invest.res

afschrijv.

mijn

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.01

GMP 2022 (inclusief werkbudget infrastructuur)

347

347

2022-2023

40

12

12

12

GMP 2022 - fietsvoorzieningen De Plak

2.814

1.000

1.814

2023-2024

40

61

61

GMP 2023  (inclusief werkbudget infrastructuur)

910

910

2023-2024

40

30

30

GMP 2024  (inclusief werkbudget infrastructuur)

910

910

2024-2025

40

30

GMP 2025  (inclusief werkbudget infrastructuur)

910

910

2025-2026

40

GMP 2026  (inclusief werkbudget infrastructuur)

910

910

2026-2027

40

2.02

Maatregelenprogramma GMP+

12.226

968

5.241

6.017

2023-2026

40

154

248

339

2.03

Hoogwatervrij maken Looveerweg

1.185

1.185

2023-2029

25

2.04

Fietsvoorzieningen snelfietsroute (SFR15)

355

355

2023-2026

40

2.05

Hofsteestraat Haalderen

25

25

2023

45

1

1

1

2.06

Klappenburgstraat e.o. Bemmel

245

245

2023-2024

45

8

8

4 Onderwijs

4.01

Uitvoering integr. huisvestingsplan onderwijs

25.871

25.871

2022-2026

40

86

5 Sport, cultuur en recreatie

5.01

Vervanging groen en bomen 2023

123

123

2023

20

7

7

7

Vervanging groen en bomen 2024

123

123

2024

20

7

7

Vervanging groen en bomen 2025

123

123

2025

20

7

Vervanging groen en bomen 2026

123

123

2026

20

5.02

Gastvrije Waaldijk

100

100

2025-2027

40

5.03

Fietspad Zomerdijk

88

88

2023-2024

40

3

3

7 Volksgezondheid en milieu

7.01

Investeringen vervangingen Riolering 2023

2.047

2.047

2023-2025

15-60

Investeringen vervangingen Riolering 2024

1.998

1.998

2024-2026

15-60

Investeringen vervangingen Riolering 2025

2.358

2.358

2025-2027

15-60

Investeringen vervangingen Riolering 2026

2.064

2.064

2026-2028

15-60

Maatregelen / Projecten Riolering 2023

1.775

1.775

2023-2025

15-60

Maatregelen / Projecten Riolering 2024

839

839

2024-2026

15-60

Maatregelen / Projecten Riolering 2025

839

839

2025-2027

15-60

Maatregelen / Projecten Riolering 2026

839

839

2026-2028

15-60

7.02

Vervanging GFT-verzamelcontainers

252

252

2023-2026

15-40

8 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke vernieuwing

8.01

Aloysiuslocatie

1.398

1.398

2022-2024

div

66

66

Totaal uitvoering 2023-2026

61.797

14.979

7.680

39.138

0

174

443

657

Bij het opstellen van de begroting was de verwachting dat de volgende posten in 2022 worden uitgevoerd of zijn gestart: eventueel na evaluatie Ontsluiting de Heister via terrein OBC, Uitvoering huisvestingsprogramma onderwijs 1e fase, Gemeentelijk Mobiliteitsplan  2021, Fietspad A325 Kattenleger,  Aloysiuslocatie 48 parkeerplaatsen, Gochsestraat Huissen, Vervanging groen en bomen 2022 en Vervanging prullenbakken.

86

121

139

139

Totaal reservering nieuwe lasten 2023 e.v.

86

294

582

796

Gedekt door investeringsreserves 

-3

-12

-96

-134

Totaal nieuwe lasten investeringen in de exploitatie 

83

282

486

662

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2022 16:58:49 met de export van 10/05/2022 12:28:26