Financiële overzichten

Meerjarenbegroting 2023 - 2026

(+) = voordelig saldo       (-) = nadelig saldo

Totalen Meerjarenbegroting 2023- 2026

Nr.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

1

Veiligheid

-3.963

-3.963

-4.020

-3.966

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.668

-2.668

-2.668

-2.668

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.295

-1.295

-1.352

-1.298

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-5.410

-5.409

-5.430

-5.377

2.1

Verkeer en vervoer

-5.345

-5.344

-5.365

-5.312

2.2

Parkeren

-64

-64

-64

-64

3

Economie

-1.170

-1.170

-1.170

-1.170

3.1

Economische ontwikkeling

-1.076

-1.076

-1.076

-1.076

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

61

61

61

61

3.3

Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen

-149

-149

-149

-149

3.4

Economische promotie

-7

-7

-7

-7

4

Onderwijs

-3.862

-4.152

-4.260

-4.284

4.1

Openbaar basisonderwijs

-49

-49

-49

-49

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.166

-2.166

-2.166

-2.166

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.647

-1.937

-2.045

-2.069

5

Sport, cultuur en recreatie

-8.700

-8.767

-8.823

-8.767

5.1

Sportbeleid en activering

-493

-493

-493

-493

5.2

Sportaccommodaties

-2.763

-2.763

-2.763

-2.763

5.3

Cultuurpresentatie en cultuurproductie

-443

-398

-398

-398

5.5

Cultureel erfgoed

-81

-81

-81

-81

5.6

Media

-880

-880

-880

-880

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-4.039

-4.152

-4.207

-4.151

6

Sociaal domein

-38.930

-38.604

-37.988

-37.396

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-6.318

-6.319

-6.308

-6.308

6.2

Wijkteams

-

-

-

6.3

Inkomensregelingen

-2.573

-2.573

-2.573

-2.573

6.4

Begeleide participatie

-4.382

-4.194

-3.998

-3.804

6.5

Arbeidsparticipatie

-956

-951

-944

-944

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3.768

-3.874

-3.942

-3.987

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-8.199

-8.240

-8.099

-8.108

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-11.067

-10.786

-10.457

-10.006

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.667

-1.667

-1.667

-1.667

7

Volksgezondheid en milieu

-1.189

-745

-780

-778

7.1

Volksgezondheid

-1.882

-1.882

-1.883

-1.883

7.2

Riolering

1.474

1.468

1.468

1.468

7.3

Afval

1.476

1.560

1.534

1.534

7.4

Milieubeheer

-2.136

-1.788

-1.793

-1.794

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-122

-103

-106

-103

8

Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing

-2.072

-2.066

-2.066

-2.066

8.1

Ruimtelijke ordening

-805

-805

-805

-805

8.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein)

-

-

-

8.3

Wonen en bouwen

-1.267

-1.261

-1.261

-1.261

9

Bestuur en ondersteuning

64.812

64.089

63.638

62.754

9.1

Bestuur

-2.102

-2.112

-2.110

-2.156

9.2

Burgerzaken

-747

-665

-675

-675

9.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-766

-766

-766

-766

9.4

Overhead

-17.338

-18.364

-19.411

-20.492

9.5

Treasury

188

131

119

191

9.61

OZB woningen

9.375

9.668

9.926

10.170

9.62

OZB niet-woningen

3.390

3.445

3.508

3.575

9.64

Belastingen overig

-294

-294

-294

-294

9.7

Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds

76.478

79.829

82.742

79.236

9.8

Overige baten en lasten

-3.373

-6.784

-9.400

-6.035

9.9

Vennootschapsbelasting

-

-

-

Totaal Saldo van lasten en baten

-485

-787

-898

-1.050

Mutaties reserves programma 1 t/m 9

599

18

135

115

Saldo MJB 2023-2026

115

-769

-763

-935

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2022 16:58:49 met de export van 10/05/2022 12:28:26