Financiële overzichten

Prognose balans

Prognose balans

Activa (bedragen x € 1.000)

Balans
31-12-2022

Balans
31-12-2023

Balans
31-12-2024

Balans
31-12-2025

Balans
31-12-2026

Vaste activa

Immateriële vaste activa

75

45

14

0

0

Materiële vaste activa

113.947

127.561

135.703

149.455

157.429

Financiële vaste activa

5.376

5.373

5.369

5.365

5.361

Totaal vaste activa

119.399

132.978

141.086

154.820

162.790

Vlottende activa

Voorraden

660

2.452

1.856

1.203

526

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

20.348

14.348

14.348

8.348

7.348

Liquide middelen

463

294

658

522

0

Overlopende activa

6.007

6.007

6.007

6.007

3.007

Totaal vlottende activa

27.477

23.100

22.868

16.079

10.881

Totaal generaal

146.876

156.078

163.954

170.900

173.671

Passiva (bedragen x € 1.000)

Balans
31-12-2022

Balans
31-12-2023

Balans
31-12-2024

Balans
31-12-2025

Balans
31-12-2026

Vaste passiva

Eigen vermogen

53.427

52.943

52.156

51.258

50.203

Voorzieningen

19.039

18.736

19.648

18.345

17.045

Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar

47.516

54.880

62.244

64.608

61.972

Totaal vaste passiva

119.983

126.559

134.047

134.210

129.220

Vlottende passiva

Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar

6.205

6.205

6.205

9.987

13.101

Overlopende passiva

20.689

23.315

23.702

26.702

31.350

Totaal vlottende passiva

26.894

29.520

29.907

36.689

44.451

Totaal generaal

146.876

156.079

163.954

170.899

173.671

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2022 16:58:49 met de export van 10/05/2022 12:28:26