Financiële overzichten

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Verloop Algemene reserve

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo per 1 januari 

          21.966

          25.215

          25.185

          24.271

          23.363

Resultaat 2021

            4.771

Toevoeg./onttrekk. resultaatbestemming 2021

          -1.585

Saldo 1-1-2022 ná resultaatbestemming

          25.153

Dekking saldi meerjarenbegroting 2023-2026

              115

             -769

             -763

             -935

Bij: saldo 2022 conform tussentijdse rapportage

              552

Saldo 2022 (inclusief tussentijdse rapportage)

          25.704

Bijdrage giro 555 Samen in actie voor Oekraïne

               -42

                 -  

                 -  

                 -  

                 -  

Dekking exploitatie(omzetten aandelen Vitens)

             -100

             -100

             -100

             -100

             -100

Kwartiermaker dijkversterking

               -22

                 -  

                 -  

                 -  

                 -  

Dekking prijsindexering investeringsplan

             -219

                 -  

                 -  

                 -  

                 -  

Amendementen Kadernota 2022:

                 -  

                 -  

                 -  

                 -  

                 -  

GMP-plus verkeersonderzoeken 2022-2025

               -45

               -45

               -45

               -45

                 -  

Onderhoud civieltechnische kunstwerken 

               -61

                 -  

                 -  

                 -  

                 -  

Saldo per 31-12

25.215

25.185

24.271

23.363

22.328

Overzicht reserves en voorzieningen

Stand

Resultaat-

2022

2023

2024

2025

2026

Stand

31-12-2021

bestemming

31-12-2026

Overzicht reserves

Algemene reserve 

21.966

3.186

63

-30

-914

-908

-1.035

22.328

Bestemmingsreserves

Reserves t.b.v. dekking van afschrijvingslasten

Aanpassing kruising Valom

325

0

-7

-7

-7

-7

-7

290

Sociaal Culturele Centra

434

0

-41

-41

-41

-42

-42

225

Maatregelen GMP+

3.591

0

1.650

0

-9

-37

-80

5.115

Fietsvoorzieningen

2.100

0

69

0

0

-33

-34

2.102

Rehabilitatie wegen

231

0

58

80

84

76

76

604

Tijdelijke huisvesting SGS

394

0

-78

-79

-79

-79

-79

0

Reserves t.b.v. toekomstige uitgaven en/of investeringen

Fonds bovenwijkse voorzieningen

316

0

0

0

0

0

0

316

Reserve inzet woningbouw

1.663

0

-190

0

0

0

0

1.473

Reserves t.b.v. personele verplichtingen en risico's

Bedrijfsvoering en personele verplichtingen

76

0

-18

-19

-19

-19

0

1

Reserve grondexploitaties

Reserve grondexploitatie

7.775

0

-324

0

0

0

0

7.451

Reserves overige bestemmingen

Bestemmingsreserve budgetoverhevelingen

1.743

0

-1.743

0

0

0

0

0

Wijkplatforms tbv fiets- en voetveer Bemmel-Ooij

30

0

0

0

0

0

0

30

Civieltechnische kunstwerken

93

0

18

18

18

18

18

180

Inzet combinatiefunctionarissen

14

0

-14

0

0

0

0

0

Kunst 

73

0

-7

-37

8

8

8

54

Landschapsfonds

126

0

14

-5

0

0

0

135

Stimuleren vraag naar huishoudelijke hulp

113

0

0

0

0

0

0

113

Sociaal domein

1.069

399

972

0

0

0

0

2.440

WMO-hulpmiddelen

322

0

-221

-102

0

0

0

0

Afvalstoffenheffing

0

0

113

0

89

58

57

317

Fonds ruimtelijke ontwikkeling

521

0

0

0

0

0

0

521

Herinrichting openbaar gebied Sancta Maria Huissen

135

0

0

0

0

0

0

135

Startersleningen

404

0

0

0

0

0

0

404

Vervanging straatmeubilair

95

0

20

20

20

6

5

166

NEXTgarden

26

0

0

0

0

0

0

26

Groenfonds Lingewaard

99

0

0

0

0

0

0

99

Transitiefonds energie

889

73

-270

-283

65

63

60

596

Parkeren

5

0

77

0

0

0

0

82

Extra toevoeging voorziening wegen

5.000

0

0

0

0

0

0

5.000

Totaal bestemmingsreserves

27.661

472

79

-454

128

11

-19

27.874

Totaal reserves

49.627

3.658

141

-484

-786

-897

-1.054

50.203

Overzicht voorzieningen

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Wethouderspensioenen

5.704

-38

-30

-30

-30

-30

5.546

Voorziening ruilverkaveling

38

-38

0

0

0

0

0

Bijdrage De Bongerd - Langstraat/Kruisstraat Gendt

363

0

0

0

0

0

363

6.105

0

-76

-30

-30

-30

-30

5.909

Egalisatievoorzieningen

Onderhoud wegverhardingen*

2.109

96

-904

296

-1.914

-1.914

-2.229

Onderhoud civieltechnische kunstwerken

207

0

0

0

0

0

207

Onderhoud buitensport accommodaties

696

200

355

330

330

330

2.239

Onderhoud gebouwen

2.743

-407

-77

-77

-77

-77

2.028

5.755

0

-111

-626

549

-1.661

-1.661

2.244

Voorzieningen van derden verkregen middelen met
specifieke besteding

Voorziening planschade 

352

0

0

0

0

0

352

Voorziening riolering

5.481

-402

353

393

388

392

6.605

Voorziening grafrechten

1.139

0

0

0

0

0

1.139

Voorziening vooruit ontvangen leges

795

0

0

0

0

0

795

7.767

0

-402

353

393

388

392

8.891

Totaal voorzieningen

19.628

0

-588

-303

911

-1.303

-1.299

17.045

Totaal reserves en voorzieningen

69.255

3.658

-447

-787

125

-2.200

-2.354

67.248

 

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2022 16:58:49 met de export van 10/05/2022 12:28:26