Financiële overzichten

Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Financieel overzicht

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen zoals het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel.

 (bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen

2022 *

2023

OZB (groei + index)

12.740

13.195

Gemeentefonds (Algemene uitkering)

71.981

71.687

Uitkering deelfonds sociaal domein

5.104

4.791

Dividenden

24

35

Saldo van de financieringsfunctie

345

302

Overige algemene dekkingsmiddelen:

  • Toeristenbelasting
  • Hondenbelasting

93
243

103
243

Vennootschapsbelasting

0

0

Totaal algemene dekkingsmiddelen

90.530

90.356

* Begroting 2022 na wijzigingen (incl. Meicirculaire 2022).

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2022 16:58:49 met de export van 10/05/2022 12:28:26