Financiële overzichten

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Het overzicht incidentele baten en lasten hebben we opgesteld volgens de ambtelijke handleiding incidentele baten en lasten van de provincie. Het gebruik van de handleiding en het overleg met de toezichthouder hierover leidt tot de volgende interpretatie of een post incidenteel of structureel is.

  • Als de taak structureel is, is het géén incidentele post, ongeacht of het eenmalig is.
  • Een last of een baat wordt alleen opgenomen wanneer hij materieel is, dat wil zeggen substantieel van omvang. De gemeente mag zelf deze grens bepalen. De provincie stelt voor 0,01 tot 0,05% van de omzet. Wij stellen voor € 50.000 omdat dit aansluit bij de grens waarover we rapporteren bij onder- en overschrijdingen.
  • Alle mutaties in de reserves zijn per definitie incidenteel, behalve de reserves die afschrijvingslasten dekken. Dus ook de jaarlijkse gelijkblijvende dotaties worden als incidenteel beschouwd. Hiervoor geldt de hiervoor genoemde grens van € 50.000 niet.

In de tabel is met een 'R' aangegeven of de last of baat een mutatie in een reserve is.
Bedragen x € 1.000.

 

2023

2024

2025

2026

Incidentele lasten en baten

Lasten

Baten

R

Lasten

Baten

R

Lasten

Baten

R

Lasten

Baten

R

Programma 2 "Verkeer, vervoer en waterstaat"

Dotatie bestemmingsreserve CT-kunstwerken

     -18

 R 

     -18

 R 

     -18

 R 

     -18

 R 

Dotatie Straatmeubilair

     -20

 R 

     -20

 R 

     -20

 R 

     -20

 R 

Dotatie Reserve Rehabilitatie wegen

     -95

 R 

     -99

 R 

     -99

 R 

     -99

 R 

Dekking GMP+ verkeersonderzoeken

      45

 R 

      45

 R 

      45

 R 

 R 

Totaal Programma 2 "Verkeer, vervoer en waterstaat"

  -133

     45

  -137

     45

   -137

      45

   -137

      -  

Programma 5 "Sport, cultuur en recreatie"

Dotatie reserve Kunst

      -8

 R 

      -8

 R 

       -8

 R 

       -8

 R 

Dekking uitv.progr. Landschap en biodiversiteit

        5

 R 

Dekking kunstwerk raadhuisplein reserve Kunst

      30

 R 

Dekking Cultuurnota reserve Kunst

      15

 R 

Totaal Programma 5 "Sport, cultuur en recreatie"

      -8

     50

      -8

      -  

      -8

      -  

      -8

      -  

Programma 6 "Sociaal Domein"

Dekking Wmo hulpmiddelen

    102

 R 

Totaal Programma 6 "Sociaal Domein"

      -  

   102

      -  

      -  

      -  

      -  

      -  

      -  

Programma 7 "Volksgezondheid en milïeu"

Transitiefonds energie storting ivm geldlening GWB

     -68

 R 

     -65

 R 

     -63

 R 

     -60

 R 

Transitie energie projecten 2023

   -350

Transitiefonds energie dekking projecten 2023

    350

 R 

Egalisatiereserve afval

     -89

 R 

     -58

 R 

     -57

 R 

Totaal Programma 7 "Volksgezondheid en milïeu"

  -418

   350

  -154

      -  

   -121

      -  

   -117

      -  

Programma 9 "Bestuur en ondersteuning"

Teamontwikkeling t.l.v. IZA-gelden

      19

 R 

      19

 R 

      19

 R 

 R 

Totaal Programma 9 "Bestuur en ondersteuning"

      -  

     19

      -  

     19

      -  

      19

      -  

      -  

Totaal incidentele baten en lasten 

   -559

    566

   -299

      64

   -266

      64

   -262

       -  

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2022 16:58:49 met de export van 10/05/2022 12:28:26