Financiële overzichten

EMU-saldo

EMU-saldo

 

2023

2024

2025

2026

Omschrijving

x € 1000

x € 1000

x € 1000

x € 1000

Volgens meerjarenraming 2023-2026

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-485

-787

-898

-1.050

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

13.583

8.111

13.738

7.974

3.

Mutatie voorzieningen

-303

911

-1.303

-1.299

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

1.792

-596

-653

-677

5.

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

-16.163

-7.391

-15.286

-9.646

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2022 16:58:49 met de export van 10/05/2022 12:28:26